Integritetspolicy Nordkonsult

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)(GDPR).

Denna integritetspolicy ”Policy” beskriver hur Nordkonsult i Luleå AB (”Personuppgiftsansvarig”) samlar in och behandlar den registrerades personuppgifter i samband med att den registrerade registrerar sig för och tar i bruk Nordkonsult i Luleå AB Tjänst.

Personuppgiftsansvarig
Nordkonsult i Luleå AB
Organisationsnummer: 556990-9566
Adress: Nordkalottvägen 8 , 972 54 Luleå
E-post: info@nordkonsult.nu

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor
Den registrerade rekommenderas att kontakta ovan nämnda kontaktperson i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer som gäller utövandet av sina personliga rättigheter.

Grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:

  • Den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter
  • Avtalsförhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige

Personuppgifter som behandlas
Den personuppgiftsanasvarige samlar endast in de personuppgifter från den registrerade som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Information om COOKIES

1.1 Vår webbplats (https://nordkonsult.nu/) använder cookies och liknande teknologier. Det hjälper oss att förse dig med en bra användarupplevelse när du besöker vår webbplats och det hjälper även oss att förbättra webbplatsen.
Du hittar full beskrivning under vår cookie-policy.

Uppgifternas lagringstid
Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna upp till 5 år. Efter denna period raderar eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna inom 5år i enlighet med sina raderingsprocesser.

Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav.

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter
Den registrerade har rätt att få en bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och, om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter
Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter. Detta gäller bland annat när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller när personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller om den registrerade återkallat det samtycke som behandlingen grundas på.

Rätt till begränsning av behandling
Den registrerade har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter bland annat om den registrerade invänder mot korrektheten av uppgifterna eller anser att behandlingen strider mot lag.

Rätt att göra invändningar
Den registrerade har rätt att invända mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för sådan marknadsföring, inklusive profilering av sådan direkt marknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke
Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som tidigare utförts med stöd av samtycket.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)
Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör denne, samt de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat in. Personuppgifterna ska lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade har vidare rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta sitt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.

Denna integritetspolicy är subjekt för löpande uppdatering.